Hiki fakalaka ki he kanotohi

MELBET SIGN UP
FAKAHINOHINO KI HE 2024

Ngaahi founga lesisita KI HEBET ʻi he 2024

Ko e MELBet ko ha bookmaker manakoa ia ʻoku ne ʻomi ha ngaahi sipoti kehekehe betting fili, pea pehe ki he ngaahi vaʻinga casino, ngaahi vaʻinga fakatau moʻui, pea toe lahi ange. Ko hono faʻu ko ia ha ʻakauni mo e MELBet ko ha founga fakahangatonu ia, pea ʻe lava ke fai ia ʻi ha taha ʻo e ngaahi founga kehekehe ʻe fā.


MeLbet lesisita mo e lomiʻi tuʻo taha

melbet lesisita mo e 1click

Ko e fili ʻe taha ki he lesisita ko e founga vave mo faingofua taha ia ke faʻu ʻaki ha ʻakauni MELBet. Ke fakaʻaongaʻi ʻa e fili ko ʻeni, lomiʻi pe ʻi he “Lesisita” button ʻi he tefitoʻi tuʻasila MELBet, pea fili leva “Lomiʻi ʻi he lesisita ʻe taha”. ʻE kole atu ke ke fili ho fonuá mo e paʻangá, pea ke fakapapauʻi kuo ke ʻosi 18 taʻu. Hili ia, ʻe faʻu hoʻo ʻakauní, pea ʻe ʻoatu kiate koe ha fika ID mo ha lea fufū makehe.


Lesisita ki he MELbet mo e fika telefoni

melbet lesisita ʻi he telefoni

Ko ha fili ʻe taha ki hono faʻu ʻo ha ʻakauni MELBet ko hono fakaʻaongaʻi hoʻo fika telefoni. Ke fai ʻeni, lomiʻi ʻi he “Lesisita” button ʻi he tefitoʻi tuʻasila MELBet, pea fili leva “Fika Telefoní”. ʻE kole atu ke ke fakahū hoʻo fika telefoní, pea pehe ki ho fonua mo e paʻanga. Ko hoʻo fai pe ia, ʻE ʻoatu ʻe he MELBet ha kouti fakapapauʻi ʻo fakafou ʻi he SMS. Fakahu ʻa e kouti ʻi he uepisaiti MELBet, pea ʻe faʻu hoʻo fakamatala.


MeLbet lesisita ʻi he ʻi-meili

melbet lesisita ʻi he ʻi-meili

Kapau ʻoku ke fie fakaʻaongaʻi hoʻo tuʻasila ʻimeili ke faʻu ʻaki ha ʻakauni MELBet, lomiʻi pe ʻi he “Lesisita” button ʻi he tefitoʻi tuʻasila MELBet, pea fili leva “ʻĪmeili”. ʻE kole atu ke ke fakahū hoʻo tuʻasila ʻīmeilí, pea pehe ki ho fonua mo e paʻanga. Ko hoʻo fai pe ia, te ke maʻu ha ʻimeili mei he MELBet mo ha fehokotakiʻanga fakapapauʻi. Lomiʻi ʻi he fehokotakiʻanga ke fakapapauʻi hoʻo ʻakauni, pea kuo ʻosi!


Faʻu ha ʻakauni ʻo fakafou ʻi ha netiueka fakasosiale pe talafekau

melbet lesisita mo e netiueka fakasosiale

Ko e founga hono fa mo fakaʻosi ke faʻu ʻaki ha ʻakauni MELBet ko hono fakaʻaongaʻi hoʻo ʻakauni mitia fakasosiale. Ke fai ʻeni, lomiʻi ʻi he “Lesisita” button ʻi he tefitoʻi tuʻasila MELBet, pea fili leva “Ngaahi netiueka fakasosiale mo e kau talafekau”. ʻE ʻoatu kiate koe ʻa e fili ke fakafehokotaki hoʻo ʻakauni mo ha taha ʻo e ngaahi mitia fakasosiale, kau ai ʻa e Facebook, Twitter, mo e Google +. Ko hoʻo fakafehokotaki pe hoʻo ʻakauni, ʻe kole atu ke ke fakapapauʻi ho fonuá mo e paʻangá, pea ʻe faʻu hoʻo fakamatala.


Fakapapauʻi hoʻo ʻakauni MELBet

Ko hoʻo faʻu pe hoʻo ʻakauni MELBet, ʻe fie maʻu ke ke fakapapauʻi ia kae lava ke ke fai ha ngaahi toho pea fakaʻaongaʻi kotoa e ngaahi fotunga ʻo e saiti. Ke fakapapauʻi hoʻo ʻakauni, ʻe fie maʻu ke ke ʻoatu HA MELBet mo ha fakamatala fakatautaha, pea pehe ki he fakamatala fakapepa ke fakamoʻoniʻi ko hai koe. Ko e meʻa ʻeni ʻe fie maʻu ke ke fai:

Sitepu 1: Fakafonu Hoʻo Fakamatala Fakafoʻituituí

Ke kamata ʻa e founga fakapapauʻi, hu ki hoʻo ʻakauni MELBet pea lomiʻi ʻi he “Fakamatala Fakafoʻituituí” fakaʻilonga. ʻE kole atu ke ke fakafonu ha ngaahi tefitoʻi fakamatala fakatāutaha, kau ai ho hingoá, ʻaho fāʻeleʻí, mo e tuʻasilá. Fakapapauʻi ʻoku tonu hono fakahū ʻo e fakamatala ko ʻení, ʻo hange ko ia ʻe fie maʻu ke ke ʻomi ha fakamatala fakapepa ke fakafoki ia.

Sitepu 2: ʻOmi ha ngaahi fakamatala fakapepa ʻo e ID

Hoko Atu, ʻe fie maʻu ke ke ʻoange MELBet ha ngaahi tatau ʻo hoʻo ngaahi fakamatala fakapepa. ʻOku faʻa kau ʻi he ngaahi fakamatala fakapepa ko ʻeni hoʻo paasipoti pe kaati ID fakafonua, pea pehe ki ha tohi moʻua pe fakamatala fakapangike kimui ni mai ke fakamoʻoniʻi ʻaki hoʻo tuʻasila. Te ke lava ʻo upload fakahangatonu ʻa e ngaahi fakamatala fakapepa ko ʻeni ki he uepisaiti MELBet, pe ʻave kinautolu ʻi he ʻimeili ki he timi tokoni ʻa e MELBet kasitomaa.

Sitepu 3: Tatali ke Fakapapauʻi

Ko hoʻo fakahu pe hoʻo ngaahi fakamatala fakapepa, ʻe fie maʻu ke ke tatali ke MELBet toe vakaiʻi kinautolu mo fakapapauʻi hoʻo ʻakauni. ʻOku faʻa fakahoko ʻa e founga ko ʻeni ʻi he vahaʻa ʻo e 24 mo e 48 houa ʻe, Neongo ʻe lava ke loloa ange kapau ʻoku aʻusia ʻe MELBet ha ngaahi kole fakapapauʻi maʻolunga. Ko hono fakapapauʻi pe hoʻo ʻakauni, te ke lava ʻo fai ha ngaahi toho mo fakaʻaongaʻi kotoa e ngaahi fotunga ʻo e saiti.

Fakaʻosi

Fakaʻosí, ʻOku ʻomi ʻe he MELBet ha ngaahi fili kehekehe ki hono faʻu ʻo ha ʻakauni, kau ai ha lomiʻi ʻi he lesisita ʻe taha, lesisita ki he fika telefoní, lesisita ki he ʻimeili, mo e lesisita fakasosiale ʻi he mitia. ʻOku faingofua heni ki he kau fakaʻaongaʻi ke nau fakamoʻoni hingoa mo kamata fiefia ʻi he ngaahi betting sipoti kehekehe mo casino ngaahi fili ʻoku lava ke maʻu ʻi he saiti. ʻIkai ngata ai, ʻOku fakahangatonu mo fokotuʻutuʻu ʻa e founga fakapapauʻi ʻo e MELBet ke maluʻi ʻa e kau fakaʻaongaʻi’ fakamatala fakatautaha mo taʻofi e kaka. ʻAki hono ʻomi e fakamatala totonú mo fakahū e meʻa fakapepa ʻoku fie maʻú, ʻe lava ke fakapapauʻi vave mo faingofua ʻe he kau fakaʻaongaʻi ʻenau ngaahi ʻakauni pea maʻu kotoa e ngaahi fotunga mo e ngaahi lelei ʻo e saiti. Fakakatoa, Ko e MELBet ko ha fili lelei ia ki ha taha ʻoku fekumi ki ha tokotaha ngaue anga fakakaumeʻa mo malu ʻi he ʻInitaneti betting.