Neidio i'r cynnwys

LLOFNODI MELBET
CANLLAW I 2024

Dulliau Cofrestru MELbet yn 2024

Mae MELBet yn bwci poblogaidd sy'n cynnig amrywiaeth o opsiynau betio chwaraeon, yn ogystal â gemau casino, gemau deliwr byw, a mwy. Mae creu cyfrif gyda MELBet yn broses syml, a gellir cofrestru Melbet mewn un o bedair ffordd wahanol.


Cofrestriad MELbet gydag Un Clic

cofrestriad melbet gyda 1clic

Yr opsiwn cofrestru Melbet un clic yw'r ffordd gyflymaf a hawsaf i greu cyfrif MELBet. I ddefnyddio'r opsiwn hwn, cliciwch ar y “Cofrestru” botwm ar hafan MELBet, ac yna dewiswch “Cofrestriad Melbet Un-Clic”. Bydd gofyn i chi ddewis eich gwlad ac arian cyfred, ac yna i gadarnhau eich bod ar ben 18 mlwydd oed. Ar ol hynny, bydd eich cyfrif yn cael ei greu, a byddwch yn cael rhif adnabod unigryw a chyfrinair.


Cofrestru MELbet – Rhif ffôn

cofrestru melbet dros y ffôn

Opsiwn arall ar gyfer creu cyfrif MELBet yw defnyddio'ch rhif ffôn. I wneud hyn, cliciwch ar y “Cofrestriad Melbet” botwm ar hafan MELBet, ac yna dewiswch “Rhif ffôn”. Bydd gofyn i chi roi eich rhif ffôn, yn ogystal â'ch gwlad ac arian cyfred. Unwaith y byddwch wedi gwneud hynny, Bydd MELBet yn anfon cod dilysu atoch trwy SMS. Rhowch y cod ar wefan MELBet, a bydd eich cyfrif yn cael ei greu.


Cofrestru MELbet – trwy E-bost

cofrestru melbet trwy e-bost

Os yw'n well gennych ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost i greu cyfrif MELBet, cliciwch ar y “Cofrestriad Melbet” botwm ar hafan MELBet, ac yna dewiswch “Ebost”. Bydd gofyn i chi nodi eich cyfeiriad e-bost, yn ogystal â'ch gwlad ac arian cyfred. Unwaith y byddwch wedi gwneud hynny, byddwch yn derbyn e-bost gan MELBet gyda dolen ddilysu. Cliciwch ar y ddolen i wirio'ch cyfrif, ac rydych chi wedi gorffen!


Creu Cyfrif Melbet trwy Rwydwaith Cymdeithasol neu Negesydd

cofrestriad melbet gyda rhwydwaith cymdeithasol

Y bedwaredd ffordd a'r olaf o greu cyfrif MELBet yw defnyddio'ch cyfrif cyfryngau cymdeithasol. I wneud hyn, cliciwch ar y “Cofrestriad Melbet” botwm ar hafan MELBet, ac yna dewiswch “Rhwydweithiau Cymdeithasol a Negeswyr”. Byddwch yn cael yr opsiwn i gysylltu eich cyfrif ag un o nifer o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys Facebook, Trydar, a Google+. Unwaith y byddwch wedi cysylltu eich cyfrif, gofynnir i chi gadarnhau eich gwlad ac arian cyfred, a bydd eich cyfrif yn cael ei greu.


Gwirio Eich Cyfrif MELBet

Unwaith y byddwch wedi creu eich cyfrif MELBet, bydd angen i chi ei wirio er mwyn tynnu arian yn ôl a defnyddio holl nodweddion y wefan. I wirio eich cyfrif, bydd angen i chi roi rhywfaint o wybodaeth bersonol i MELBet, yn ogystal â dogfennaeth i brofi pwy ydych. Dyma beth fydd angen i chi ei wneud:

Cam 1: Llenwch Eich Gwybodaeth Proffil

I gychwyn y broses ddilysu, mewngofnodwch i'ch cyfrif MELBet a chliciwch ar y “Proffil” botwm. Gofynnir i chi lenwi rhywfaint o wybodaeth bersonol sylfaenol, gan gynnwys eich enw, Dyddiad Geni, a chyfeiriad. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n nodi'r wybodaeth hon yn gywir, gan y bydd angen i chi ddarparu dogfennaeth i'w hategu.

Cam 2: Darparu Dogfennau Adnabod

Nesaf, bydd angen i chi ddarparu copïau o'ch dogfennau adnabod i MELBet. Mae'r dogfennau hyn fel arfer yn cynnwys eich pasbort neu gerdyn adnabod cenedlaethol, yn ogystal â bil cyfleustodau diweddar neu gyfriflen banc i brofi eich cyfeiriad. Gallwch uwchlwytho'r dogfennau hyn yn uniongyrchol i wefan MELBet, neu anfonwch nhw trwy e-bost at dîm cymorth cwsmeriaid MELBet.

Cam 3: Aros am Wiriad

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich dogfennau, bydd angen i chi aros i MELBet eu hadolygu a gwirio'ch cyfrif. Mae'r broses hon fel arfer yn cymryd rhwng 24 a 48 oriau, er y gall gymryd mwy o amser os yw MELBet yn profi nifer fawr o geisiadau dilysu. Unwaith y bydd eich cyfrif wedi'i wirio, byddwch yn gallu codi arian a defnyddio holl nodweddion y wefan.

Sut i wneud eich blaendal cyntaf yn MELBet

Cofiwch fynd i wefan MELBet neu gysylltu â'u tîm cymorth cwsmeriaid os byddwch yn cael unrhyw anawsterau neu os oes gennych ymholiadau pellach ynghylch y broses blaendal. Er mwyn gwneud eich blaendal cyntaf yn llwyddiannus yn MELBet, dilynwch y canllaw cam wrth gam a ddarperir isod.

I wneud eich blaendal cyntaf ar MEL Bet, dilynwch y camau hyn:

Cam 1: I gael mynediad i'ch cyfrif, dechreuwch trwy arwyddo i mewn.

Cam 2: Lleolwch a dewiswch y “Blaendal” botwm. Bydd y weithred hon yn eich ailgyfeirio i dudalen lle gallwch ddewis o wahanol ddulliau talu.

Cam 3: Unwaith y byddwch wedi dewis yr opsiwn sydd orau gennych, ewch ymlaen i nodi'r swm penodol o arian yr hoffech ei adneuo. I gwblhau'r trafodiad, darparu'r manylion cerdyn angenrheidiol ac aros yn amyneddgar i'r taliad gael ei brosesu a'i gwblhau.

Mae MELBet yn darparu ystod amrywiol o opsiynau talu, darparu ar gyfer gwahanol ddewisiadau ac anghenion. Mae'r dulliau talu hyn yn cynnwys cardiau banc traddodiadol fel Visa a MasterCard, yn ogystal â cryptocurrencies arloesol. Yn nodedig, Mae MELBet yn caniatáu i ddefnyddwyr adneuo arian gan ddefnyddio Bitcoin, arian cyfred digidol poblogaidd sy'n adnabyddus am ei gyflymder, diogelwch, a chyfleustra. Ar ôl dewis y dull hwn, bydd defnyddwyr yn cael cyfeiriad unigryw y gallant anfon eu harian iddo. Yr hyn sydd hyd yn oed yn well yw nad oes unrhyw ffioedd na chomisiynau ychwanegol dan sylw, ac mae trafodion fel arfer yn digwydd yn gyflym, sicrhau proses adneuo ddi-dor ac effeithlon.

Casgliad

I gloi, Mae MELBet yn cynnig amrywiaeth o opsiynau cyfleus ar gyfer creu cyfrif, gan gynnwys cofrestriad un clic, cofrestru rhif ffôn, cofrestru e-bost, a chofrestru cyfryngau cymdeithasol. Mae hyn yn ei gwneud hi'n hawdd i ddefnyddwyr gofrestru a dechrau mwynhau'r ystod eang o opsiynau betio chwaraeon a casino sydd ar gael ar y wefan. Yn ogystal, Mae proses ddilysu MELBet yn syml ac wedi'i chynllunio i amddiffyn defnyddwyr’ gwybodaeth bersonol ac atal twyll. Trwy ddarparu gwybodaeth gywir a chyflwyno'r ddogfennaeth angenrheidiol, gall defnyddwyr wirio eu cyfrifon yn gyflym ac yn hawdd a chael mynediad i holl nodweddion a buddion y wefan. At ei gilydd, Mae MELBet yn ddewis gwych i unrhyw un sy'n chwilio am blatfform betio ar-lein diogel sy'n hawdd ei ddefnyddio.